امروز 28 مهر 1397
10 صفر 1440 هجري قمري
20 اكتبر 2018 ميلادي

رحلت فقيه، محدث، مفسر و اصولي شيعه آيت‏اللَّه "جعفر نزاري نقدي" (1329ش)

اعتصاب كارمندان وزارت دارايي بر ضد رژيم پهلوي (1357 ش)

برگزاري اولين نمايشگاه مطبوعات ورزشي كشور (1373 ش)

اعتراض وزارت امور خارجه ايران به دخالت آشكار آمريكا در امور داخلي ايران (1378 ش)

درگذشت "مغازلي" مورخ، محدث و ستاره شناس (483 ق)

تصرف نيشابور و قتل بيش از يك‏ونيم ميليون نفر توسط سپاهيان مغول (618 ق)

جلوس "لطفعلي خان زند" آخرين فرمانرواي زنديه بر تخت سلطنت (1203 ق)

درگذشت فقيه بزرگ "ملاجعفر شريعتمدار تهراني" فقيه و مجتهد عالي‏مقام (1263 ق)

رحلت فقيه جليل آيت‏اللّه العظمي "سيدعبدالهادي شيرازي" دانشمند بزرگ شيعه (1382 ق)

تولد "گوتريد آخن وال" رياضي‏دان آلماني و واضع علم آمار (1719م)

تولد "جانز آدامز" دومين رئيس جمهور امريكا (1735م)

وقوع جنگ دريايي "ناوارون" در درياي مديترانه (1827م)

تولد "جان ديويي" روانشناس، مربي و فيلسوف شهيرامريكايي (1859م)

تصويب طرح و رنگ پرچم سازمان ملل متحد (1947م)

مرگ "هِربِرْت هووِر" سي و يكمين رئيس جمهور امريكا (1964م)