شرکت دنياي پردازش ايمن با بيش از يک دهه فعاليت مستمر در عرصه فن آوري اطلاعات و طراحي و تحليل سيستم ها در عرصه بازرگاني داخلي و خارجي فعاليت داشته است.

توسعه فناوري اطلاعات در اکثر کشورهاي جهان جهت گسترش ساير فناوريها و افزايش بهره وري مؤسسات و ارگانها و همچنين بهبود ارائه خدمات، گامي مؤثر در راستاي تحولات و پيشرفت روزافزون تکنولوژي مي باشد.